Website Banner
     
 
การบรรยายความรู้เรื่อง Life Coaching for Marine Students
โดย กัปตัน ดร.ณัชริน สกุลสำเภาพล
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555
ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 
   
ซึ่งการบรรยายครั้งนี้จัดโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย และคณะกรรมการนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ข้อคิดที่ได้จากการบรรยายในครั้งนี้คือ เราเคยตั้งคำถามให้ตัวเองหรือไม่ว่าเหตุใดจึงเรียนวิชาขีพเดินเรือ  และเราได้ตั้งเป้าหมายใดในชีวิตไว้บ้าง  เรามีแรงบันดาลใจใดที่จะไปให้ถึงจุดหมาย  การถึงจุดหมายไม่ได้มีเส้นทางเดียว...รวมทั้งแบบสอบถามเพื่อทดสอบตัวเองว่าตนนั้นถนัดด้านใด...ชาวเรือคนใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามผ่าน e-mail : tsfa.thaiseafarer@gmail.com.....
 
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
การบรรยายความรู้เรื่องสหกรณ์
โดย  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555
ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 
  ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2515
น่าจะมีการแพร่ขยายให้ใช้ระบบสหกรณ์ขึ้นทั่วประเทศ  เนื่องจากวิธีการสหกรณ์นั้นเองเป็นรากฐานที่ดีของระบอบประชาธิปไตย อย่างสำคัญ สอนให้คนรู้จักรับผิดชอบร่วมกัน ให้มีการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารสหกรณ์ ตลอดจนให้รู้ถึง คุณค่าของประโยชน์อันจะได้ร่วมกันเป็นส่วนรวม นับเป็นการวางรากฐานที่มีประโยชน์ต่อการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย
 
            ในการบรรยายครั้งนี้ ทางกองทุนฯได้รับความกรุณาจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดตั้ง รวมถึงการดำเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์  เพื่อให้สมาชิกกองทุนนักเดินเรือพาณิชย์ รวมทั้งท่านผู้สนใจได้รับทราบ
          ที่มาของการบรรยายความรู้เรื่องสหกรณ์นี้  เพื่อที่จะยกระดับกองทุนนักเดินเรือพาณิชย์ ให้จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์วิชาชีพชาวเรือตามแผนยุทธศาตร์ของสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดสวัสดิการให้กับคนประจำเรือ อีกทั้งยังให้บริการกู้ยืมเงินแก่สมาชิกยามจำเป็นรวมถึงเป็นการส่งเสริมการออมให้กับคนประจำเรือด้วย ซึ่งกองทุนฯนี้ปัจจุบันมีสมาชิกจากนายประจำเรือจำนวนกว่า 300 คน
 
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
การบรรยายความรู้เรื่องลูกยามสะพานเดินเรือ และนายช่างน้ำมัน
โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
และศูนย์พัฒนาวิชาชีพชาวเรือไทย สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555
ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
การสัมมนาร่วมกับ
INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION  (ITF)
ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2555
ณ อาคารสมาคม ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ
 
 
             จากการที่สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION  (ITF) ทั้งนี้ทาง ITF ร่วมกับสมาคมฯ จึงจัดสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการของคนประจำเรือให้เป็นไปตามอนุสัญญา Maritime Labour Convention,2006  รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของคนประจำเรือ
 
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
การบรรยายความรู้เรื่องลูกยามสะพานเดินเรือ และนายช่างน้ำมัน
โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ
และศูนย์พัฒนาวิชาชีพชาวเรือไทย สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555
ณ วิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตศรีราช
 
     
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
     
SEAFARER DAY 2012
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555
ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ
   
            การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมือระหว่างศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์ และสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย โดยการจัดงาน SEAFARER DAY ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเริ่มต้นจากการที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Martime Organization : IMO) มีการประชุมที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  เมื่อปี ค.ศ.2010  และได้กำหนดให้ทุกวันที่ 25 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันชาวเรือโลก หรือ Seafarer Day
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณชาวเรือ ที่เราได้ละเลยความสำคัญของพวกเขาเหล่านั้น  เขาผู้ซึ่งทำให้เราได้รับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันจากเครื่องอุปโภคบริโภคโดยการขนส่งทางเรือ  เขาผู้ซึ่งทำงานอยู่ท่ามกลางความโดดเดี่ยวและอันตราย  ทางคณะกรรมการจึงจัดกิจกรรมวันชาวเรือ หรือ SEAFARER DAY นี้ขึ้นมาเพื่อ “thank you, seafarers”.
   
         
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
การบรรยายความรู้เรื่องงาน Offshore
โดย กัปตันชาญชัย วิรุณพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555
ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 
     
Current Pageid = 64