Website Banner
 
    
ข้อ  ๑๗   ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งประธานสมาคมกิตติมศักดิ์  และกรรมการที่ปรึกษาจากสมาชิกผู้มีเกียรติ  อันสมควรแก่ตำแหน่งที่ปรึกษาของสมาคมตามจำนวนซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งประธานสมาคมกิตติมศักดิ์และกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมต้องมีคะแนนเสียง ๒ ใน ๓  ของจำนวนคณะกรรมการบริหารสมาคม  ประธานสมาคมกิตติมศักดิ์และกรรมการที่ปรึกษาไม่มีสิทธิออกเสียงคะแนน  และอยู่ในตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดที่แต่งตั้งตน
ข้อ  ๑๘   คณะกรรมการอาจตั้งสาขาของสมาคม หรืออนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมก็ได้
ข้อ  ๑๙   คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ  ๒  ปี เมื่อครบกำหนด ๒ ปี ให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามข้อ ๑๔ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้  เว้นแต่ประธานสมาคมจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า ๒ วาระติดต่อกันมิได้  และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว   แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ  ๒๐   ตำแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ  ๒๑   คณะกรรมการอาจจะพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
    ๒๑.๑   เสียชีวิต
    ๒๑.๒   ลาออก
    ๒๑.๓   ขาดจากสมาชิกภาพ
    ๒๑.๔   ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง
ข้อ  ๒๒   กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อคณะกรรมการ
ข้อ  ๒๓   อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
    ๒๓.๑   มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
    ๒๓.๒   มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
    ๒๓.๓   มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
    ๒๓.๔   มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
    ๒๓.๕   มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
    ๒๓.๖   มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้
    ๒๓.๗   เป็นที่ปรึกษาในการเข้าทำสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงสัญญาการจ้างงานคนประจำเรือกับเจ้าของเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือ
    ๒๓.๘   มีอำนาจในการจัดการทำสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆตามวัตถุประสงค์ของสมาคม  รวมทั้งมีอำนาจในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล
    ๒๓.๙    มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
    ๒๓.๑๐   มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
    ๒๓.๑๑ มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
    ๒๓.๑๒   จัดทำบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ
    ๒๓.๑๓   มีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง  หรือดำเนินการคัดเลือกสรรหาผู้แทนของสมาคมซึ่งเป็นสมาชิกสามัญไปดำรงตำแหน่งใดในองค์กรภาครัฐองค์กรเอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงผลงานความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับภาระกิจขององค์กรนั้นอย่างโปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรม
    ๒๓.๑๔   มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้
ข้อ  ๒๔   คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง โดยให้จัดขึ้นภายในวันที่  ๑๕  ของทุก ๆ เดือน ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ข้อ  ๒๕   การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนด ไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ  ๒๖   ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานสมาคมและรองประธานสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

 
 
Current Pageid = 15