Website Banner
 
  สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย
Thai Seafarer Association
(TSFA)


ที่มา
     ด้วยอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 (Maritime Labour Convention, 2009 หรือ MLC)  ที่ ILO ร่วมมือกับ IMO จัดทำอนุสัญญาฉบับนี้ และให้มีผลบังคับใช้  ไม่ใช่แต่ประเทศที่ให้สัตยาบันเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงประเทศที่ยังไม่ให้สัตยาบันก็มีผลกับอนุสัญญาฉบับนี้ด้วย  ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ให้ผลดีกับแรงงานคนประจำเรือทั่วโลก  โดยจะกำหนดมาตรฐานด้านสิทธิแรงงาน สภาพความเป็นอยู่ และสภาพการทำงานสำหรับคนประจำเรือในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
     MLC มีบทบัญญัติที่เปิดให้ ภาครัฐ องค์กรผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ และองค์กรผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือ ของรัฐสมาชิกสามารถเสนอขอแก้ไขประมวลข้อปฏิบัติได้รวดเร็วขึ้นกว่าอนุสัญญาฉบับอื่น
     สำหรับในประเทศไทยนั้น ตัวแทนของภาครัฐคือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / กรมเจ้าท่า  องค์กรผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ คือ สมาคมเจ้าของเรือไทย  และ องค์กรผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือ

เหตุผลในการจัดตั้งองค์กร
     เพื่อเป็นองค์กรผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือ  โดยสมาชิกส่วนใหญ่ของสมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์และคนประจำเรือจากทุกภาคส่วนเห็นว่า  ควรที่จะมีองค์กรสำหรับชาวเรือที่มาจากทุกภาคส่วน และทุกสถาบันการศึกษา  รวมถึงทุกตำแหน่งที่เป็นคนประจำเรือไทย  จึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย หรือ
Thai Seafarer Association (TSFA)


การก่อตั้งสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย  มีวัตถุประสงค์ดังนี้
    1.  ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวเรือไทยในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการให้ความคุ้มครองคนประจำเรือ  และการกำหนดมาตรฐานการทำงานของคนประจำเรือให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล  ต่อส่วนราชการ  สถาบัน  นิติบุคคลและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2.  เพื่อคุ้มครองสิทธิ  รักษาผลประโยชน์  และสวัสดิการของคนประจำเรือ  ตลอดจนดำเนินการเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนประจำเรือ และมีหน้าที่ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลในส่วนของคนประจำเรือและองค์กรคนประจำเรือ
    3.  ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพชาวเรืออย่างจริงจัง  เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของคนประจำเรือให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อทั้งกองเรือพาณิชย์ไทยและต่างประเทศ
    4.  พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพชาวเรือให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการครอบคลุมงานและธุรกิจทุกประเภทด้านพาณิชย์นาวี  และจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องในวิชาชีพชาวเรือตามมาตรฐานสากล  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพชาวเรือให้เป็นที่ยอมรับต่อสากล
    5.  วางมาตรฐานจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปลูกฝังจิตสำนึกและแนวคิดอันเป็นการสร้างศักดิ์ศรีชาวเรือไทย  รวมทั้งส่งเสริมให้โอกาสคนประจำเรือให้มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพด้านพาณิชย์นาวี
    6.  พัฒนาสร้างเสริมให้องค์กรมีความมั่นคง  และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพชาวเรือไทย หรือเคยเป็นคนประจำเรือ  รวมถึงบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์นาวี
    7.  เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต  และความมั่นคงในสถานะการทำงานของคนประจำเรือไทยและทำให้แน่ใจว่าการพัฒนาและความมั่นคงนี้จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถาวร
    8.  เพื่อเป็นศูนย์รวมทางวิชาการ  กฎหมายและข้อมูลด้านพาณิชย์นาวี
    9.  ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแนะนำแหล่งงานด้านพาณิชย์นาวีแก่สมาชิก
  10. ประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน  หรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนประจำเรือกับเจ้าของเรือและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
  11. ส่งเสริม  แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสามัคคีของชาวเรือไทย  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์นาวี
  12. เข้าเป็นสมาชิกขององค์กร  หรือให้สมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์นาวีและแรงงานทางทะเล  เพื่อประโยชน์และส่งเสริมการดำเนินการของสมาคมเพื่อยกระดับฐานะเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย
  13. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทย
  14. สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหน้าต่อไป >>>


 
Current Pageid = 2