Website Banner
       
   รายชื่อสมาชิกสมทบ  
   ได้แก่  ผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยที่ยังไม่เคยมีบันทึกเวลาทำการบนเรือในหนังสือคนประจำเรือ  หรือบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์นาวีนอกเหนือจากคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ  
   หมายเลขสมาชิก
 ชื่อ-นามสกุล
 
   54200001  นาง อภิญญา  ทาจิตต์  
   55200002  นางสาว วิทิตา  ม่วงสุวรรณ  
   55200003  นางสาว นุสรา  หันพะเนิน  
   55200004  นางสาว ดรุณี  สุทธยศ  
   55200005  นางสาว สุมลฑา  รัตนภานพ  
   55200006  บาทหลวง อนุชา  ชาวแพรกน้อย  
   55200007  นาง ประคอง  พงษ์เพชร  
       
   รายชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์  
   ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ที่ได้ทำประโยชน์  หรืออาจทำประโยชน์ให้แก่สมาคม  ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  
   หมายเลขสมาชิก
 ชื่อ-นามสกุล
 
   54300001  นาง นุชนาฎ  เกษมสุวรรณ  
       
Current Pageid = 48