Website Banner

           
  - STCW 2010           
    STCW/CONF.2/32                                 >>Download  
    STCW/CONF.2/33                               >>Download  
    STCW/CONF.2/34                               >>Download  
  - SOLAS      >>Download  
  - MARPOL    >>Download  
  - Maritime Labour Convention,2006    
    English Version                                        >>Download  
    Thai Version                                    >>Download  
  - ISM CODE      >>Download  
  - ISPS CODE      >>Download  
  - พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522    >>Download  
  - พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456    >>Download  
  - พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 16) พ.ศ.2550    >>Download  
  - พ.ร.บ.การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2537    >>Download  
           
                                                  
         
  เอกสารเผยแพร่...เพื่อความรู้สำหรับชาวเรือ       
  - จารีตประเพณีสากลว่าด้วยการนำร่อง  โดย นาวาตรี อนันต์ สดับพจน์  Download   
  - การนำร่องในเขตท่าเรือกรุงเทพ โดย นาวาตรี อนันต์ สดับพจน์ Download  
  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำร่อง โดย นาวาตรี อนันต์ สดับพจน์ Download  
  - VTS กับ Shore Based Pilotage โดย นาวาตรี อนันต์ สดับพจน์ Download  
  - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคนประจำเรือ โดย คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ Download  
         ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี    
  การเปลี่ยนประกาศนียบัตรของนายประจำเรือ  เป็น STCW 2010
โดย คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้
Download
 
         ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
   
  ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงประกาศนียบัตร
โดย คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้
Download
 
   เป็น STCW 2010
     ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
   
  - Life Coaching for marine Students โดย กัปตัน ดร.ณัชริน สกุลสำเภาพล
Download
 
  - ความรู้ทางด้านการฝึกสถานีฉุกเฉินต่างๆบนเรือ โดย คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ  Download  
           ความรู้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี    
  - แผนผังการจัดการสถานีฉุกเฉินบนเรือฝึก โดย คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ  Download  
           ความรู้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี    
         
Current Pageid = 37