Website Banner
         
   รายชื่อคณะกรรมการสมัยที่ 2 สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย ๒๕๕๕-๒๕๕๗
     
   นาย ผสันต์ ธัมปราชญ์ 
ประธานสมาคม
   
   นาง นุชนาฏ  เกษมสุวรรณ
ประธานสมาคมกิตติมศักดิ์
   
   นาย นพดล แก้วสุวรรณ
รองประธานคนที่ 1(ฝ่ายบริหาร)
   
   นาย สมชาติ ไกรลาสสุวรรณ
รองประธานคนที่ 2(ฝ่ายวิชาการ)
   
   นาย คัคนานต์  ศุภนภาโสตถิ์
กรรมการและเลขาธิการ
   
   นาย ศราวุฒิ วรพัทธ์ทวีโชติ
กรรมการและรองเลขาธิการ
   
   นาย ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
กรรมการและฝ่ายวิชาการ
   
   นาย นันทศักดิ์ ประเสริฐชัย
กรรมการและเหรัญญิก
   
   นาย กร ลาวัง
กรรมการและปฏิคม
   
   ว่าที่เรือตรี นิติพงศ์  โรจนะ
กรรมการและนายทะเบียน
   
   นาย ประชา กาญจนนาวา
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
   
   ว่าที่ ร.ต.ธเนศ พุ่มโพธิ์
กรรมการและประชาสัมพันธ์
   
   นาง อภิญญา  ทาจิตต์
กรรมการ
   
   นาย ธีระศักดิ์ อัจฉริยวิทย์กุล
กรรมการ
   
   นาวาโทกิตติพงษ์  พูลทองคำ
กรรมการ
   
   นาย วิชัย รามมะเริง
กรรมการ
   
   นาย คมสัน  มธุรชาติวนิช
กรรมการ
   
   นาย ศุภศิษฐ์  วงศ์วิจิตร
กรรมการ
   
         
Current Pageid = 51