Website Banner
         
   การก่อตั้งสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย
   
   สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยได้รับการรับรองจดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554  ซึ่งมีบุคคลสำคัญที่ก่อให้เกิดองค์กรนี้ ประกอบด้วย
   
       
   ที่ปรึกษาคณะผู้ก่อตั้งสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย
   
   1. พลเรือโท บรรจง  ทีขะระ
     
   2. ครู นุชนาฏ  เกษมสุวรรณ
     
   3. อาจารย์ อารีย์  พิจิตรกล้าเอี่ยม
     
   4. ต้นกล ธานี นารักษ์
     
   5. กัปตัน ณรงค์ศักดิ์ จิโรภาส
     
         
   คณะผู้ก่อตั้งสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย  มีดังต่อไปนี้
     
   1. กัปตัน บุญเดช มีวงศ์อุโฆษ
     
   2. ต้นกล นพดล แก้วสุวรรณ
     
   3. กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์
     
   4. กัปตัน เฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์
     
         
   รายชื่อคณะกรรมการชุดก่อตั้งสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย
     
   กัปตัน บุญเดช มีวงศ์อุโฆษ
ประธานสมาคม
   
   กัปตัน เฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์
รองประธานคนที่ 1(ฝ่ายวิชาการ)
   
   ต้นกล นพดล แก้วสุวรรณ
รองประธานคนที่ 2(ฝ่ายบริหาร)
   
   กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์
กรรมการและเลขาธิการ
   
   กัปตัน ศราวุฒิ วรพัทธ์ทวีโชติ
กรรมการและรองเลขาธิการ
   
   รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
กรรมการและฝ่ายวิชาการ
   
   กัปตัน สมยศ ดวงประทีป
กรรมการและเหรัญญิก
   
   อาจารย์ มณวัสน์ พันธ์เพียร
กรรมการและปฏิคม
   
   ต้นกล เอกสิทธิ์ บุญรีบส่ง
กรรมการและนายทะเบียน
   
   อาจารย์ นิติเวศ ทองนุช
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
   
   กัปตัน ธีระศักดิ์ อัจฉริยวิทย์กุล
กรรมการและประชาสัมพันธ์
   
   เรือเอก ปรีชา สังกรธนกิจ
กรรมการ
   
   กัปตัน บูรพา วะชังเงิน
กรรมการ
   
   กัปตัน ดร. ไพรภ รัตนชูวงศ์
กรรมการ
   
   อาจารย์ ศุภศิษฏ์ วงศ์วิจิตร
กรรมการ
   
         
     
  การดำเนินงานของสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย
 
   ผลการดำเนินงานของสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย ปี พ.ศ.2554 โดยคณะกรรมการชุดแรก สรุปหัวข้อได้ดังนี้
 
   1.  รับเรื่องร้องเรียน
-  ได้รับเรื่องกรณีนักเรียนฝึกได้รับบาดเจ็บจากการถูกเชือกเรือใหญ่ฟาดบริเวณมือขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีเรือเข้า-ออก  และอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทในการรักษาอย่างต่อเนื่อง
-  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554  แก้ปัญหาเรื่องข้อร้องเรียนของคนประจำเรือในเรือ  MT. PORNSUREE  กรณีถูกปล่อยให้ไม่ได้รับการดูแลเรื่องอาหารและน้ำดื่มรวมถึงน้ำมันเชื่อเพลิงที่เพียงพอ  ให้ได้รับการดูแลจากเจ้าของเรือจนสามารถนำเรือเข้าสู่ฝั่งและเทียบท่าได้
-  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554  ได้รับข้อร้องเรียนจากคนประจำเรือ เรื่องการสอบตั๋วของหลักสูตรนายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า  และหลักสูตรต้นกลและรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า
-  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554  รับเรื่องร้องเรียนจากคนประจำเรือ  ที่บริษัทเรือไม่อนุมัติเงินโบนัส หรือ Leave Pay  เป็นจำนวน 2 ครั้ง จาก 2 บริษัทเรือ
-  นายประจำเรือฝ่ายช่างกล  ได้ร้องเรียนเรื่องการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจากบริษัทเรือปฏิบัติการแท่นขุดเจาะน้ำมัน
 
   2.  เข้าร่วมเสนอความเห็นการยกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานทางทะเล  (Maritime Labour Convention : MLC)
 
   3.  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554  สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร  และเพื่อนำรายได้จากการจัดงานเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมสาธารณประโยชน์แก่คนประจำเรือ
 
   4.  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554  ทางสมาคมฯได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมเจ้าท่า  และได้รับการอนุมัติให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 3 จากทุกสถาบัน  สามารถสอบตั๋วนายท้าย และตั๋วช่างน้ำมัน และจัดการติวสำหรับผู้เข้าสอบทั้งฝ่ายเดินเรือและช่างกลเรือในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554    ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกงานบนเรือสินค้าเป็นจำนวณที่มากขึ้น
 
   5.  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554  ทางสมาคมฯได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อยกร่างแก้ไขกฎหมาย และการรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม  การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ (STCW2010)  รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามอนุสัญญา MLC2006 โดยร่วมประชุมที่กรมเจ้าท่า
 
   6.  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554  ทางสมาคมได้จัดกิจกรรมงานวันชาวเรือโลก (SEAFARER DAY 2011)  ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ  ตามที่ IMO ได้ประกาศกำหนดให้ทุกวันที่ 25 มิถุนายน ของทุกปีเป็น Seafarer Day  ทางสมาคมฯจึงได้ทำหนังสือขออนุญาตจัดงานภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  และเชิญบริษัทเรือ/สถาบันการศึกษาร่วมเปิดบูธ  มีการจัดเสวนาความรู้ให้กับคนประจำเรือ โดยเชิญผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้แทนจากกรมเจ้าท่า  ผู้แทนจากสมาคมเจ้าของเรือไทย  และผู้แทนจากบริษัทเรือ ร่วมเสวานา  รวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารให้กับชาวเรือที่มาร่วมงาน
 
   7.  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554  สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยสมัครเป็นสมาชิกองค์กร ITF และได้รับหนังสือตอบรับจาก Mr.David Cockroft (General Secretary) ITF London
 
   8.  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555  สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยได้รับเชิญเข้าร่วมรณรงค์ ITF Flags Of Convenience (FOC) Campaign  ณ สำนักงาน ITF Thailand เขตคลองเตย
 
   9.  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา Mairtime Game และเป็นประธานแจกรางวัลให้นักกีฬาในวันดังกล่าว
 
     
Current Pageid = 50