Website Banner
     
 
เรื่อง       การดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย ชุดที่ 5
เรียน      ท่านสมาชิกสมาคมฯ
 
                ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย ชุดที่ 4 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  จึงออกประกาศเพื่อกำหนดการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
v กำหนดวัน วิธีการ และการรับสมัครผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคม
(1.)         กำหนดระยะเวลารับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย  ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
(2.)         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งยื่นใบสมัครได้ที่ tsfa.thaiseafarer@gmail.com  โดย Download  ใบสมัครรับเลือกตั้งและรายละเอียด
 
v คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการสมาคมฯ
(1.)         ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสามัญจะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลงานความรู้หรือประสบการณ์  เพื่อแสดงตนให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเหมาะสมต่อการเป็นกรรมการในภาคส่วนตามที่ตนได้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  โดยแบ่งเป็นภาคส่วนดังต่อไปนี้
 
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ  ระดับบริหาร  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ  ระดับปฏิบัติการ  1  คน
- กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ  ระดับบริหาร  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ  ระดับปฏิบัติการ  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคคนประจำเรือฝ่ายปากเรือ  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคคนประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคธุรกิจ  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคการเงิน  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคกฎหมาย  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาควิชาการ  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาครัฐ  1  คน
                - กรรมการผู้แทนภาคสถาบันการศึกษา 3  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคอิสระทั่วไป  2  คน
                (2.)         ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมทบจะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกสมทบของสมาคมมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี  และมีสมาชิกสมาคมอีกหนึ่งคนเป็นผู้รับรอง  โดยต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลงานความรู้หรือประสบการณ์  เพื่อแสดงตนให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเหมาะสมต่อการเป็นกรรมการ
                (3.)         ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องชำระเงินค่าบำรุงสมาคมให้ถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย
                                *คณะทำงานจะทำการประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสามัญ/กรรมการสมทบที่ตรงคุณสมบัติ ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561
 
v กำหนดวันเลือกตั้ง
(1.)         กำหนดให้วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. เป็นวันเลือกตั้งกรรมการสามัญสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย ชุดที่ 5 ณ อาคารสมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์ ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ
(2.)         กำหนดให้วันเสาร์ที่ 15  กันยายน  2561 เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. เป็นวันเลือกตั้งกรรมการสมทบ  และเป็นวันเลือกตั้งกรรมการสามัญล่วงหน้า  โดยมีหน่วยเลือกตั้งดังนี้
-              ณ อาคารสมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์ ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  จ.สมุทรปราการ
-              วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
                จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และประชาสัมพันธ์ต่อไป  จักขอบคุณยิ่ง
 
ขอแสดงความนับถือ
สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย
 


 
 
     
     
     
Current Pageid = 69