Website Banner
 
     


หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล

ข้อ  ๔๖   ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป
ข้อ  ๔๗   เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการ
ทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น เริ่มตั้งแต่วันจดทะเบียน
เป็นต้นไป                                                                                
  (ลงชื่อ)……...……………….…. ผู้จัดทำข้อบังคับ

(นาย ผสันต์  ธัมปราชญ์)

 
Current Pageid = 20