Website Banner
 
  
 

หมวดที่ ๓
การดำเนินงานของสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย

ข้อ  ๑๓   ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ซึ่งประกอบด้วย กรรมการไม่เกิน ๑๗ คน โดยกรรมการสามัญอย่างน้อย ๑๖ คน จะต้องมาจากสมาชิกสามัญ  ส่วนกรรมการสมทบ ๑ คน ให้เลือกตั้งจากสมาชิกสมทบ  ให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมเลือกตั้งกรรมการสามัญตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละภาคส่วนของผู้แทนสมาชิกสามัญ ดังต่อไปนี้
        
๑๓.๑
๑๓.๒

๑๓.๓

๑๓.๔

๑๓.๕

๑๓.๖

๑๓.๗

๑๓.๘

๑๓.๙

๑๓.๑๐

๑๓.๑๑

๑๓.๑๒

๑๓.๑๓

     
กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ  ระดับบริหาร  ๑  คน
กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ  ระดับปฏิบัติการ  ๑  คน
กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ  ระดับบริหาร  ๑  คน
กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ  ระดับปฏิบัติการ  ๑  คน
กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคคนประจำเรือฝ่ายปากเรือ  ๑  คน
กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคคนประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ  ๑  คน
กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคธุรกิจ  ๑  คน
กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคการเงิน  ๑  คน
กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคกฎหมาย  ๑  คน
กรรมการผู้แทนชาวเรือภาควิชาการ  ๑  คน
กรรมการผู้แทนชาวเรือภาครัฐ  ๑  คน
กรรมการผู้แทนภาคสถาบันการศึกษา ๓  คน
กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคอิสระทั่วไป  ๒  คน
ข้อ  ๑๔   การเลือกตั้งคณะกรรมการให้กระทำในที่ประชุมใหญ่  โดยดำเนินการเลือกตั้งดังนี้
    ๑๔.๑   ให้ประธานที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งคณะผู้ดำเนินการเลือกตั้งซึ่งมิใช่กรรมการที่เพิ่งครบวาระมาดำเนินการเลือกตั้งตามวิธีการที่เหมาะสม  เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารสมาคมในแต่ละภาคส่วนที่มีการกระจายอย่างทั่วถึงโดยสุจริต  โปร่งใส  เสมอภาค  และเป็นธรรม
    ๑๔.๒   การเลือกตั้งกรรมการสมทบให้กระทำโดยสมาชิกสมทบ ๑ คน มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสมทบที่ตนเห็นสมควร  และมีสมาชิกสมาคมอีกหนึ่งคนเป็นผู้รับรอง  และให้มีการเลือกตั้งด้วยการลงคะแนนลับโดยสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดแต่ผู้เดียวเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ตัดสินโดยการจับสลากและให้กรรมการสมทบที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนน ๑ เสียงแทนสมาชิกสมทบในการเลือกตั้งกรรมการสามัญ
    ๑๔.๓   การเลือกตั้งกรรมการสามัญตามข้อ ๑๓.๑ ถึงข้อ ๑๓.๑๓  ให้กระทำโดยสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสามัญที่ตนเห็นสมควร  หรือในที่ประชุมใหญ่ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งตามข้อ ๑๓  จากสมาชิกสามัญของทุกภาคส่วน  โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งต้องมีสถานะเป็นสมาชิกภาพของสมาคมมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี และต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลงานความรู้หรือประสบการณ์  เพื่อแสดงตนให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเหมาะสมต่อการเป็นกรรมการในภาคส่วนตามที่ตนได้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งตามข้อ ๑๓.๑ ถึงข้อ ๑๓.๑๓  ดังกล่าว  แล้วให้มีการเลือกตั้งโดยสมาชิกสามัญด้วยการลงคะแนนลับในบัตรลงคะแนนตามวิธีการที่เหมาะสม  หรือจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างทั่วถึงจากทุกภาคส่วน  อย่างโปร่งใส  สุจริตและเที่ยงธรรม
    ๑๔.๔   การลงคะแนนลับในบัตรลงคะแนน  ซึ่งบัตรแต่ละใบจะเลือกเกินจำนวนกรรมการตามข้อ๑๓.๑ ถึงข้อ ๑๓.๑๓  มิได้  และภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๓  สมาชิกสามัญผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งตามข้อ ๑๓.๑ ถึงข้อ ๑๓.๑๓  ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดตามลำดับจำนวนที่กำหนดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ตัดสินโดยการจับสลาก
ข้อ ๑๕   ให้ประธานสมาคมมาจากการเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารสมาคมด้วยการลงคะแนนลับในบัตรลงคะแนนตามวิธีการที่เหมาะสมอย่างสุจริต  และเป็นธรรม
ข้อ ๑๖   ให้ประธานสมาคมเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่างๆของสมาคมตามที่ได้กำหนดไว้  โดยคำนึงถึงความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับภาระกิจหน้าที่ของตำแหน่งนั้นๆ  อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  ซึ่งตำแหน่งของกรรมการสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
    ๑๖.๑   ประธานสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
    ๑๖.๒   รองประธาน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานสมาคมในการบริหารกิจการของสมาคมปฏิบัติตามหน้าที่ที่ประธานสมาคมได้มอบหมาย และทำหน้าที่แทนประธานสมาคม เมื่อประธานสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนประธานสมาคม ให้รองประธานตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทน
    ๑๖.๓   เลขาธิการ มีหน้าที่นัดประชุมกรรมการนัดประชุมใหญ่สามัญ หรือวิสามัญ และการประชุมที่สมาคมจัดขึ้น  บันทึกรายงานการประชุม  เก็บรักษาสมุดทะเบียนและเอกสารรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆของสมาคมไว้โดยครบถ้วน             และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตามต้องการตลอดจนดำเนินงานขอสมาคมที่ได้รับมอบจากประธานสมาคม รองประธานสมาคม หรือคณะกรรมการสมาคม และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสมาคม
    ๑๖.๔   วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางวิชาการและข้อกฎหมายแก่สมาชิกรวมทั้งการจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการทำงานของสมาชิกให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อสากล
    ๑๖.๕   เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชี รายรับรายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
    ๑๖.๖   ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
    ๑๖.๗   นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
    ๑๖.๘   ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
    ๑๖.๙   กรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้น โดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง

  หน้าต่อไป >>>
 
Current Pageid = 14