Website Banner
 
  
หมวดที่
สมาชิก


ข้อ  ๕   สมาชิกของสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยมี ๓ ประเภท คือ
    ๕.๑   สมาชิกสามัญ  ได้แก่ คนประจำเรือ หรือเคยเป็นคนประจำเรือที่มีสัญชาติไทย
    ๕.๒   สมาชิกสมทบ  ได้แก่  ผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยที่ยังไม่เคยมีบันทึกเวลาทำการบนเรือในหนังสือคนประจำเรือ  หรือบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์นาวีนอกเหนือจากคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ตามข้อ ๕.๑

    ๕.๓   สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ที่ได้ทำประโยชน์  หรืออาจทำประโยชน์ให้แก่สมาคม  ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ข้อ  ๖   สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
    ๖.๑   เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
    ๖.๒   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
    ๖.๓   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพชาวเรือที่ดี  โดยไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในขณะที่ปฏิบัติงานบนเรือ
    ๖.๔   ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือต้องโทษจำคุกยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
ข้อ  ๗   ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
    ๗.๑   สมาชิกสามัญจะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก  ๑๐๐  บาท ค่าบำรุงเป็นรายปี ๆ ละ  ๕๐๐  บาท
    ๗.๒   สมาชิกสมทบจะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก  ๑๐๐  บาท ค่าบำรุงเป็นรายปี ๆ ละ  ๑๐๐  บาท
    ๗.๓   สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ  ๘   การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ๑ คน และให้เลขาธิการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขาธิการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อ  ๙   ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการ และสมาชิกภาพของผู้สมัครนั้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
ข้อ  ๑๐   สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้มาถึงยังสมาคม
ข้อ  ๑๑   สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
    ๑๑.๑   เสียชีวิต
    ๑๑.๒   ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
    ๑๑.๓   ขาดคุณสมบัติสมาชิก
    ๑๑.๔   ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
ข้อ  ๑๒   สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
    ๑๒.๑   มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
    ๑๒.๒   มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
    ๑๒.๓   มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
    ๑๒.๔   มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
    ๑๒.๕   สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง
    ๑๒.๖   มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
    ๑๒.๗   มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
    ๑๒.๘   มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
    ๑๒.๙   มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
    ๑๒.๑๐   มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
    ๑๒.๑๑   มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
    ๑๒.๑๒   มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย


 
Current Pageid = 13