Website Banner
     


ข้อบังคับ
ของ
สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย

--------------------------
หมวดที่ ๑
ความทั่วไป

ข้อ  ๑   สมาคมนี้มีชื่อว่า  สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย  มีชื่อย่อว่า สวชท. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Seafarer Association  (TSFA)
ข้อ  ๒   สมาคมนี้มีเครื่องหมายเป็นรูปพังงา  ใบจักร  และสมอเรือ อยู่ภายในกรอบวงกลมรูปฟันเฟือง ด้านบนมีชื่อภาษาไทยว่า “สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย”  ด้านล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า “THAI SEAFARER ASSOCIATION”  ซึ่งถูกโอบรอบโดยช่อใบมะกอก ดังนี้
ข้อ  ๓   สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๒๑ หมู่ ๗ ซอยบางนางเกรง ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางด้วน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อ  ๔   วัตถุประสงค์ของสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย  มีดังต่อไปนี้
    ๔.๑   ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวเรือไทยในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการให้ความคุ้มครองคนประจำเรือ  และการกำหนดมาตรฐานการทำงานของคนประจำเรือให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล  ต่อส่วนราชการ  สถาบัน  นิติบุคคลและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ๔.๒   เพื่อคุ้มครองสิทธิ  รักษาผลประโยชน์  และสวัสดิการของคนประจำเรือตลอดจนดำเนินการเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนประจำเรือ และมีหน้าที่ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลในส่วนของคนประจำเรือและองค์กรคนประจำเรือ
    ๔.๓   ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพชาวเรืออย่างจริงจัง  เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของคนประจำเรือให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อทั้งกองเรือพาณิชย์ไทยและต่างประเทศ
    ๔.๔   พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพชาวเรือให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการครอบคลุมงานและธุรกิจทุกประเภทด้านพาณิชย์นาวี  และจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องในวิชาชีพชาวเรือตามมาตรฐานสากล  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพชาวเรือให้เป็นที่ยอมรับต่อสากล
    ๔.๕   วางมาตรฐานจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปลูกฝังจิตสำนึกและแนวคิดอันเป็นการสร้างศักดิ์ศรีชาวเรือไทย  รวมทั้งส่งเสริมให้โอกาสคนประจำเรือให้มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพด้านพาณิชย์นาวี
    ๔.๖   พัฒนาสร้างเสริมให้องค์กรมีความมั่นคง  และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพชาวเรือไทย หรือเคยเป็นคนประจำเรือรวมถึงบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์นาวี
    ๔.๗   เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต  และความมั่นคงในสถานะการทำงานของคนประจำเรือไทยและทำให้แน่ใจว่าการพัฒนาและความมั่นคงนี้จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถาวร
    ๔.๘   เพื่อเป็นศูนย์รวมทางวิชาการ  กฎหมายและข้อมูลด้านพาณิชย์นาวี
    ๔.๙   ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแนะนำแหล่งงานด้านพาณิชย์นาวีแก่สมาชิก
    ๔.๑๐   ประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน  หรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนประจำเรือกับเจ้าของเรือและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
    ๔.๑๑   ส่งเสริม  แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสามัคคีของชาวเรือไทยรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์นาวี
    ๔.๑๒   เข้าเป็นสมาชิกขององค์กร  หรือให้สมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์นาวีและแรงงานทางทะเลเพื่อประโยชน์และส่งเสริมการดำเนินการของสมาคมเพื่อยกระดับฐานะเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย
    ๔.๑๓   ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทย
    ๔.๑๔   สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
Current Pageid = 12