Website Banner
 
     
     
     
   
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 5
(แทนกรรมการที่ครบวาระ) 
ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย ชุดที่ 5  โดยยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561   ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  โดยส่งข้อมูลได้ที่ e-mail : tsfa.thaiseafarer@gmail.com
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย
(1.)         ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสามัญจะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลงานความรู้หรือประสบการณ์  เพื่อแสดงตนให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเหมาะสมต่อการเป็นกรรมการในภาคส่วนตามที่ตนได้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  โดยแบ่งเป็นภาคส่วนดังต่อไปนี้
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ  ระดับบริหาร  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ  ระดับปฏิบัติการ  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ  ระดับบริหาร  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ  ระดับปฏิบัติการ  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคคนประจำเรือฝ่ายปากเรือ  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคคนประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคธุรกิจ  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคการเงิน  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคกฎหมาย  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาควิชาการ  1  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาครัฐ  1  คน
                - กรรมการผู้แทนภาคสถาบันการศึกษา 3  คน
                - กรรมการผู้แทนชาวเรือภาคอิสระทั่วไป  2  คน
(2.)         ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมทบจะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกสมทบของสมาคมมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี  และมีสมาชิกสมาคมอีกหนึ่งคนเป็นผู้รับรอง  โดยต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลงานความรู้หรือประสบการณ์  เพื่อแสดงตนให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเหมาะสมต่อการเป็นกรรมการ
(3.)         ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องชำระเงินค่าบำรุงสมาคมให้ถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย
 
หลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร
(1.)         สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการจำนวน 1 ชุด  พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร
(2.)         สำเนาใบประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำการในเรือ  หรือใบแทน จำนวน 1 ชุด  หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล และไม่ตรงกับชื่อตามใบอนุญาต  ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลแล้วแต่กรณี  พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร
(3.)         ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
(4.)         เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลงานความรู้หรือประสบการณ์

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
เชิญชวนสมาชิกสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย ชุดที่ 5  
1.             วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561  เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น.  โดยมีหน่วยเลือกตั้งดังนี้
1.1       ณ อาคารสมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์ ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  จ.สมุทรปราการ
1.2       วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

2.             วันเลือกตั้งใหญ่วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. อาคารสมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์
ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ
 

 
 
     
   ................................................................................................................................................  
     
     
   รายละเอียดเพิ่มเติม.."CLICK"  
     
     
 
 ความรู้ทางด้านการฝึกสถานีฉุกเฉินต่างๆ บนเรือ
 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

 
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม........  
         
    
การเปลี่ยนประกาศนียบัตรของนายประจำเรือจาก STCW 1978/1995
เป็น
STCW 2010
 
       
สิ่งสำคัญที่คนประจำเรือไทยต้องทราบเกี่ยวกับอนุสัญญา STCWและการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง
IMO ได้ทำการแก้ไขอนุสัญญา STCW ครั้งล่าสุด ค.ศ. 2010 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (The 2010 Manila amendments) ซึ่งมีความตั้งใจที่จะรวมเอาการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล ตั้งแต่ปี 1995 เช่น เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ ความไม่สอดคล้องในตัวอนุสัญญาฯ การตีความอนุสัญญาฯ และข้อกำหนดต่างๆที่ล้าสมัย มีการเน้นจำเพาะในเรื่องของการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุม และการติดต่อสื่อสาร ระหว่างรัฐเจ้าของธงและ IMO  ของการออกประกาศนียบัตรในบทที่ 1 และได้กำหนดข้อบังคับเฉพาะ สำหรับการปฏิบัติงานในธุรกิจ offshore และธุรกิจเรือเดินใกล้ฝั่ง ในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมดได้มีการยอมรับในการแก้ไขและการทำให้อนุสัญญา STCW มีความสอดคล้องกลมกลืนกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (MLC 2006) โดยเน้นให้ปฏิบัติได้จริง
เงื่อนเวลาของการบังคับใช้ของอนุสัญญา STCW-2010 เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. พ.ศ. 2555 และได้ให้เวลา 5 ปี (จาก 1 มกราคม 2555 - 1 มกราคม 2560 )
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
         
   

Life Coaching for Marine Students
โดย กัปตัน ดร.ณัชริน สกุลสำเภาพล
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555
ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
เราได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้แล้วหรือไม่  เรามีแรงบันดาลใจใดที่จะไปให้ถึงจุดหมาย  และเหตุใดเราจึงเรียนวิชาชีพชาวเรือ อ่านเพิ่มเติมได้จาก ความรู้ชาวเรือ และดูภาพกิจกรรมได้ที่ กิจกรรมชาวเรือ
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคนประจำเรือ  
       คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ได้จัดให้มีการจัดการความรู้ในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคนประจำเรือ โดยมุ่งเน้นในเรือสินค้า  เนื่องจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรเพื่อไปทำงานในเรือสินค้าเป็นหลัก ฉะนั้นก่อนที่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์จะสำเร็จการศึกษา จึงควรที่จะมีความรู้ในเรื่องของบทหน้า หน้าที่ของคนประจำเรือ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา เพื่อเผยแพร่ให้กับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานบนเรือสินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม……....(รายละเอียด)...........  
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
         
 
 
 
         
         
         
         
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 General Cargo Vessel
 Container Vessel  
 Oil Tanker Vessel
 Reefer/Chemical
 Recruitment / Manage    
 ........                             >>มีต่อ
 
     
Current Pageid = 1